Webbchef

Redaktions- och utvecklingschef, Utgivningen Svenska.yle.fi, Svenska Yle

Ansökningstiden utgår 20.11.2011

Tjänstebeskrivning

Empatisk och professionell visionär redaktions- och utvecklingschef med smärre skitstövel-tendenser.

En redaktionschef för Svenska Yles webbverksamhet sökes. Vi letar efter dig som blir frustrerad över att inte hitta Twitter-delningsknappen i papperstidningen. Du inspireras av friheten men också ansvaret av att jobba med public service.

Vi frågade en panel med över 120 experter på Facebook vad som är den viktigaste egenskapen hos en webbchef och kom fram till att:
– 45 % anser att det är viktigast att du är en visionär
– 23 % tycker din proffsighet väger tyngst
– 10 % tycker du absolut måste vara empatisk.
– 4 % anser att din viktigaste egenskap är att vara en skitstövel.

Några citat från panelen:
“Det finns massor av studier som visar att empatiska terapeuter är de mest effektiva i att få folk att må bättre. Motsvarande relation finns mellan empatiska lärare och skolresultat. Jag tänker att det borde vara samma för chefer, eller?” Magnus Johansson, Socialarbetare och terapeut, Stockholm

“Chefen måste vara visionär också, men bara visioner räcker inte. Professionell är nog den bästa sammanfattningen, det utesluter inget jag tycker är viktigt.” Tobias Larsson, Programledare Yle, Helsingfors

“Överraskade mig själv med [att rösta på] ‘visionär’. Men demokratisk och ett slags ordnande förnuft är också viktigt. Eller såhär: om man har en mängd chefer skall man minst ha ett par visionärer och sen dom som ser till att saker funkar.” Sebastian Bergholm, Programledare Yle, Åbo

“[Ni behöver] en seriös visionär skitstövel.” Josefine Adolfsson, Prisbelönad manusförfattare och dokumentarist, Malmö

Förutsättningar Vi söker en redaktionschef som kan utveckla svenska.yle.fi som en trovärdig och innovativ webbtjänst. Samtidigt bör du sträva efter en större öppenhet där också användarna deltar allt mer i att producera och diskutera innehållet.

Till dina uppgifter kommer att höra att:

 • Sätta agendan för Svenska.yle.fi.
 • Koordinera arbetet mellan samtliga webbdeskar i Böle och regionerna.
 • Utveckla vår webbjournalistik och våra webbtjänster
 • Föregå med gott exempel vad gäller öppen och engagerande närvaro på webben
 • Koordinera produktioner av livesändningar på webben
 • Tolerera och inspireras av nördhumör från skäggiga utvecklare

Till dina främsta meriter hör förmågan att leda, en stark och bred journalistisk kompetens, samt gärna erfarenhet av både nyhets- och andra journalistiska genrer. Och så vet du det förstås mesta om innehållsproduktion för webben och om sociala medier.

Ort Helsingfors
Tilläggsuppgifter om tjänsten Sami Kallinen 0400-129499

Toimitus- ja kehityspäällikkö

Toimitus- ja kehityspäällikkö, Utgivningen Svenska.yle.fi, Svenska Yle

Hakuaika päättyy 20.11.2011
Tehtävän kuvaus:

Empaattinen ja ammattimainen visionääri, lievää kusipäisyyttä havaittavissa.

Haemme Svenska Ylen nettipalveluihin kokopäivätoimista toimitus- ja kehityspäällikköä. Jos sinua rasittaa se, ettei printtilehdestä löydy Twitter-jakopainaketta, olet etsimämme henkilö! Sinua inspiroi niin julkisen palvelun vapaus kuin sen mukanaan tuoma vastuukin.

Kysyimme yli 120 asiantuntijalta Facebookissa, minkälaisia ominaisuuksia toimitus- ja kehityspäällikkö tarvitsee ja heistä:

– 45 % on sitä mieltä, että hänen pitäisi olla visionääri
– 23 % pitää ammatillista osaamista kaikkein tärkeimpänä esimiestyössä
– 10 % pitää empaattisuutta oleellisimpana avuna
– 4 % on sitä mieltä, että tärkein ominaispiirre on kusipäisyys

Muutamia lainauksia facebook-paneelin kommenteista:
“Useat tutkimukset osoittavat, että empaattiset terapeutit saavat ihmiset voimaan paremmin kaikkein tehokkaimmin. Samanlainen suhde on nähtävissä myös empaattisten opettajien ja koulutulosten välillä. Eikö se siis voisi päteä myös esimiehiin?” Magnus Johansson, sosiaalityöntekijä ja terapeutti, Tukholma

“Esimiehen pitää tietenkin olla visionääri, mutta visiot eivät yksistään riitä. ”Ammattimaisuus” sisältää kaiken vaadittavan ja siten mielestäni kaiken, mitä pidän tärkeänä.” Tobias Larsson, juontaja Svenska Yle, Helsinki.

“Yllätin itseni [äänestämällä] ‘visionääri’. Mutta demokraattisuus ja eräänlainen järjestystä ylläpitävä järki on myös tärkeää. Tai näin: Kun on useita esimiehiä, pitää olla ainakin pari visionääriä ja sitten se porukka, joka takaa, että asiat toimivat.” Sebastian Bergholm, juontaja Svenska Yle, Turku

“[Tarvitsette] uskottavan ja visiönäärisen kusipään. ” Josefine Adolfsson, palkittu käsikirjoittaja ja dokumentaristi, Malmö

Työsi:
Haemme toimitus- ja kehityspäällikköä kehittämään svenska.yle.fi :tä luotettavana ja innovatiivisena nettipalveluna. Tehtävänäsi on pyrkiä kohti suurempaa avoimuutta niin, että käyttäjät enenevässä määrin osallistuisivat sisällöntuotantoon.

Tehtäviisi kuuluu:

 • Päättää Svenska.yle.fi:n agendasta
 • Koordinoida työtä eri nettideskien välillä Pasilassa ja alueilla
 • Kehittää verkkojournalismia ja -palveluita
 • Koordinoida live-verkkolähetyksiä
 • Näyttää esimerkkiä avoimesta ja osallistavasta verkkoläsnäolosta
 • Sietää partanaamaisten kehittäjien nörttihuumoria – ja jopa inspiroitua siitä

Edellytykset Edellytämme johtamiskykyä ja vankkaa journalististista osaamista niin uutis- kuin mullakin journalismin osa-alueilla.
On itsestäänselvää, että tiedät kaiken tiedettävissä olevan niin sosiaalisista mediasta kuin netin sisällöntuotannostakin 🙂

Paikkakunta Helsinki
Lisätietoja tehtävästä Sami Kallinen 0400-129499

Managing Web Editor

Managing Web Editor, Publishing Svenska.yle.fi, Svenska Yle

Hakuaika päättyy 20.11.2011

Job description:

Emphatic and professional visionary Managing Web Editor, with slight tendencies towards being an asshole.

A managing web editor for Yle Swedish wanted. We are looking for someone frustrated about not finding the Twitter share button in the newspaper. The ideal candidate is inspired by freedom but also the responsibility of working in public service.
We asked a panel of over 120 experts on Facebook and found that:
– 45% believe it is most important that you are a visionary
– 23% think your professionalism should be your predominant feature
– 10% think you absolutely have to be empathetic
– 4% think that your main characteristic is to be an asshole.

Some quotes from the panel:
”There are lots of studies showing that empathic therapists are the most effective in getting people to feel better. There is also a corresponding relationship between an empathic teacher and school performance. I think that it should be the same for managers, right? ” – Magnus Johansson, Social worker and therapist, Stockholm

”The manager must be a visionary, too, but visions alone are not enough. Professional is probably the best summary; it doesn’t exclude anything that I think is important. ” – Tobias Larsson, Programme Host Yle Helsinki

”Surprised myself [by voting] ‘visionary’. But democratic and a sort of organizing sense is also important. Or like this: if you have a lot of managers, there should be at least a couple of visionaries, and then those who make sure things work. ” – Sebastian Bergholm, Programme Host Yle, Turku

”[You need] a serious visionary asshole.” – Josefine Adolfsson, award-winning screenwriter and documentarian, Malmo

Your job:
We are looking for an editor who can develop svenska.yle.fi as a credible and innovative web service. You should strive for greater openness, in which users increasingly participate in the production of content through discussing it.

Your tasks will include:

 • Setting the agenda for Svenska.yle.fi
 • Coordinate the work between all web desks in Pasila and regions
 • Develop our web journalism and our web services
 • Coordinate production of live broadcasts on the Web
 • Tolerate and be inspired by geek humor from bearded developers

Your main qualifications include the ability to lead with a strong and broad journalistic skillset, preferably with experience in news and other journalistic genres, as well as a knowledge of the content production for the Web. This is full-time employment.

Paikkakunta Location: Helsinki
Lisätietoja tehtävästä Further information about the job:
Sami Kallinen +358 400-129499